Niels Christensen Krag [2453]
(Omkr 1570-1650)
Dorethe [2454]
(Omkr 1569-1649)
Christen Nielsen Krag [2451]
(Omkr 1610-1675)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Christensdatter [2452]

Christen Nielsen Krag [2451]

  • Født: Omkr 1610, Slottet, Gundestrup, Skræm sogn, Hjørring amt 1230
  • Ægteskab (1): Karen Christensdatter [2452] den 17 Jun. 1650 1230
  • Død: 4 Feb. 1675, Slottet, Gundestrup, Skræm sogn, Hjørring amt i en alder af ca. 65 år 1230
  • Begravet: 8 Feb. 1675 1230
Billede

punkttegn  Notater:

Følgendr noter er 'lånt' fra hjemmesiden "http://forfædre.dk/tng/getperson.php?personID=I336&tree=Aner"

Var bosat i "Slottet" i Skræm sogn.
Fra Skræm kirkebog for 1642-1775 opslag 214:
Christen Nielsen i Slotet døde den 4. fenruar. Begravet den 8. ditto, var 64½ aar gammel og præsten tilføjer at i forbindelse med hans begravelse blev indbetalt 3 mark til præsten.
Han må så være født i året 1610.
Nøjagtigere at fastslå hvor og af hvilke forældre, har det ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om, men han er antagelig født på Tanderupgård i Bejstrup sogn, som søn ad den her daværende og boende Niels Nielsen Griis, og moderen er sikkert ud af slægten Kragh, der figurerer her i egnen helt tilbage i begyndelsen af 1500-tallet.

Ved hans død skriver præsten i 1675:
Den 4. februar døde Christen Nielsen i "Slottet", begravet den 8. februar, angivet 64½ år gammel, Det er bemærkelsesværdigt at Christen Nielsen #702 og Karen Christensdatters #703 påviste børn konsekvent bliver tillagt, slægtsnavnet Kragh, uvist med hvilken baggrund, dog nok som antydet under Christen Nielsens herkomst, stammende fra lavadelslægten Kragh (Kid), der fra omkring år 1500 sad på en lille herregård, betegnet Nørregård i Svenstrup i Hjortdal sogn, altså tæt ved Christen Nielsen #702 og konens bopæl.
Af Skræm kirkebogs indførsler fremgår det faktisk ret så tydeligt, at Christen Nielsen (eventuelt konen) er nær beslægtet med slægten Griis (Kragh) på Tanderupgård i Bejstrup sogn, hvilket kraftigt indicerer, at Christen Nielsen (Kragh) #702 må være ud af Tanderupgård -slægten.

Til belysning af disse slægtskabsforhold skal her citeres dåbsindførsler i forbindelse med Christen Nielsen og kones børns dåb, bl. a. fremgår det af dåbsindførslen 1652 ved sønnen Niels's dåb, at Anders Griis i Tanderupgård og Inger Nielsdatter samme steds er de først nævnte faddere, endvidere Laurs Nielsen Skytt i Gundestrup, en Margrethe Jensdatter fra Tanderupgård - peger kraftigt i den retning med hensyn til afstamningsforholdene.

Den i blandt faddere nævnte Inger Nielsdatter i Tanderupgård er øjensynlig blevet opkaldt med Christen Nielsen og Karen Christensdatters datter Inger, født 1656 død 1668, 12 år gammel.
Om en anden datter af Christen Nielsen (KRAGH) #702 og Karen CHRISTENSDATTER #703 skriver præsten i 1685:
Margrethe Christensdatter Kragh, som var i "Slottet" i Gundestrup, døbt hendes uægte fødte datter Karen, hun beskyldte en enkemand Christen Pedersen for sin barnefader, nu tjenende Niels Tøgersen i Drøstrup i Kjettrup sogn, og så tilføjer præsten, han horde, men benægtede gerningen i begyndelsen, men bekendte siden sandheden. Og til yderligere bekræftelse på slægtens familiære forbindelser skal citeres Christen Christensen KRAGH #47 og Maren IBSDATTER's #48 ældste barns dX¥b.
Her skriver præsten:
3. juledag 1681 døbt Christen Christensen Kragh og Maren Ibsdatter værende i "Slottet" i Gundestrup deres søn Jep #704, båret af Johanne Mortensdatter i vandmøllen, og med faddere: Anders Sørensen i Gundestrup, Jens Sørensen samme steds, Laurids Christensen Rod, Ellen Johansdatter, Finn Lasson Skott (adelig og hvis moder var ud af ditto adelsslægt Griis fra Slettegård) og Anne Jens Griis's i Brøndum.
Og til yderligere belysning af de familiære forholdt så er den blandt faddere i 1652 optrædende Laurids Nielsen Skytt i Strandby antagelig broder til vor ane Christen Nielsen i "Slottet", ved denne formodede broder Laurids Nielsen Skytts barns dåb i 1654 optræder som faddere: Hr. Peder Nielsen på Øland og Niels Nielsen på Tandrupgård.

Ved gennemlæsning af postmester Carl Klitgaards afhandling om Slettegård i Hjortdal sogn, får man kraftigt belyst lavadelslægten Griis's familiære forhold. Her oplyser han om et medlem af Slettegårdslægten Niels Nielsen Griis på TanderupgXXrd i Bejstrup sogn, at denne ikke hævdede sit adelsskab, hvilket i denne slægts relationer eller regi ikke er noget usædvanligt, at dens medlemmer blot betragtes som bønder.
Forfatteren placerer manden på Tanderupgård uden tøven som værende en søn af adelsmanden Niels Pallesen Griis på Slettegård nævnt 1532 til 1556 og kone Bodil Svendsdatter Orning fra Eget i Skærum sogn, hvilken placering man med en kritisk indstilling nok må tvivlstille.
Snarere er der nok tale om en forgrening af den lavadelige slægt Griis fra Slettegård, der ved tid og lejlighed på grund af den mødrende afstamning fra denne slægt kalder sig med Griis-tilnavnet, en opkaldelsesskik, der på de tider synes at herske inden for overgangsfænomenerne mellem bondearistokrati og lavadel, og som i udpræget grad kendes inden for storbondeslægterne Kjærulf og Block i Vendsyssel.

Om denne vor stærkt formodede fader til Christen Nielsen på "Slottet", nemlig Niels Nielsen Griis på Tanderupgård i Bejstrup sogn oplyser Carl Klitgård, at han døde i marts måned 1623 ifølge en gravsten i kirken.

Ved gennemgang af de trykte kilder vedrørende lavadelslægterne Griis og Kragh i Hjortdal Sogn, fremgår det tydeligt, at de 2 slægter er kraftig indgifte med hinanden.
Blandt andet kan det oplyses at adelsmanden Vogn Kragh på slægtsgården Nørgård i Svenstrup i Hjortdal sogn, født omkring år 1600 og død i året 1666, dels var opkaldt efter sin morfader Vogn Andersen Griis til Slettegård, dels at han anden gang var gift med Anne Pallesdatter Griis af Slettegårde, hvorved han kom i besiddelse af denne.
Ifølge stamtavlerne formodes denne Vogn Kragh at være søn af en Jens Christensen Kragh på Nørgård i Svenstrup, hvis søster antagelig var gift med den ovenfor nævnte Niels Nielsen Griis på Tanderupgård, hvilket så forklarer at sønnen Christens efterkommere tillægges Kragh-tilnavnet.
I den sammenhæng studser man uvilkårligt over, at Niels Nielsen Griis's børn fra Tanderupgård ved tid og lejlighed blot kaldes med sennavnet Nielsen uden de gamle adelsslægtsnavne Griis og Kragh, men denne omstændighed er øjensynlig mest afhængig af daværende præster og protokolførere.
Men en konklusion vedrørende de familiære forbindelser til disse ældst påviselige led i vor Kragh-forslægt må være, at afstamningen snerper kraftigt hen imod lavadelslagterne Griis og Kragh, hvorfor det vil være naturligt, og på sin plads her at skitsere de 2 nævnte adelsslægters ældst kendte afstamning.

Slægten Griis på Slettegård kan føres tilbage til en Anders Griis nævnt år 1450. Anders Griis på Slettegård nævnes i flæng blandt bønderne der på egnen i de gamle dokumenter. Lavadelslægten Kragh fra Nørgård i Svenstrup kan via spindeled d.v.s. mødrene forfædre føres tilbage til ridderen Niels Svendsen Kragh til Voldbjerggård ved Ringkøbing, der var med til at hylde Dronning Margrethe i året 1387.

Christen Nielsen #702 på "Slottet" i Gundestrup Skræm sogn opføres i matriklen i 1664 som besidder af denne gård, og det oplyses, at han til Skræm kirke årlig yder 3 tønder byg, og at han til husbonden på Aagaard årlig yder 2 tønder byg,

Fra Johannes Lund:

Ifølge matriklen 1664 (film S.5951 side 895) var der i Gundestrup i Skræm sogn tre gårde og to bol. Christen Nielsen boede på det ene bol af Hk.4 tønder, hvoraf halvdelen tilhørte Skræm kirke og halvdelen Henrik Rantzau på Ågård. Hans landgilde var 3 tønder byg til kirken og 3 tønder byg til Ågård.

Ved trolovelsen i Skræm 4-1-1649 angives det, at Christen Nielsen boede i "Slottet", mens der ikke siges noget om, hvor Karen Christensdatter kom fra.
Ifølge opmålingerne i 1683 til matriklen af 1688 (film S.6384) var der nu tre gårde i Gundestrup, hvoraf Johan Finlason havde frikøbt sin gård fem år tidligere. Desuden var der et øde hus kaldet "Slottet", hvoraf halvdelen af jordtilliggendet tilhørte Skræm kirke og halvdelen Ågård gods. Der er ikke nævnt beboere i huset, og ejendommen som sådan er nedlagt, og jorderne dyrkedes af de andre beboere i Gundestrup.

Der er gjort mange gisninger om, hvordan Krag-navnet er kommet ind i familien. Man kan vel forestille sig, at den første bærer, Christen Christensen Krag, er opkaldt efter sin for os ukendte morfar.

På et tidspunkt i disse år er der tre mænd i Skræm sogn med navnet Christen Nielsen, foruden "vor" mand, en Christen Nielsen gift med Anne Pedersdatter i 1654, som er forældre til Inger født 1656 og død 1668, samt en Christen Nielsen gift 1665 med Karen Christensdatter!
Broderen Niels videre skæbne kendes ikke, og hverken faderen, Christen Nielsen eller hans far førte tilnavnet "Krag".
Når der anvendes så relativt fornemme faddere som Anders Griis og Inger Nielsdatter fra Tanderupgård til de to barnedåb, kan det jo skyldes, at familien i Slottet sad ret godt i det, eller måske var Inger Nielsdatter søster til Christen Nielsen og gift med Anders Griis.
Det kan kun blive gætterier, men sådan var det jo i næste generation med hensyn til Jens Griis og Anne Ibsdatter. Der optræder en Margrethe Christensdatter Krag i Slottet i 1685, hvor hun får et uægte barn døbt, men fadderne tyder ikke pXX noget slægtsskab til vor familie, og jeg mener, at Skræm kirkebog er ført så omhyggelig, at der ikke mangler indførsler i 1600-årene, og der er ikke fundet andre børn i Slottet end de ovennævnte fire.
I 1683 blev Jens Matsen fra Slottet gift med Anne Jensdatter hos Lars Poulsen. Det tyder på, at huset har været anvendt til at huse indsiddere. I Kollerup sogn optræder der en Christen Nielsen Krag fra Gøttrup, der bliver gift 2. gang i 1674. Han døde i Gøttrup 1697, og da angives det, at han var født i Aggersborg, Kettrup sogn 1627.


Billede

Christen blev gift med Karen Christensdatter [2452] [MRIN: 704] den 17 Jun. 1650.1230 (Karen Christensdatter [2452] blev født før 1636 i Kettrup Sogn, Thisted Amt,1230 døde den 24 Feb. 1680 i Slottet, Gundestrup, Skræm sogn, Hjørring amt 1230 og blev begravet den 1 Mar. 1680 i Kollerup sogn, Thisted amt 1230.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer